Säännöt

SUOMEN ROTTWEILERYHDISTYS RY:N PÄIJÄT-HÄMEEN ALAOSASTON SÄÄNNÖT

Alaosaston nimi on Suomen Rottweileryhdistys ry:n Päijät-Hämeen alaosasto ja sen kotipaikka on Lahti.

Päijät-Hämeen alaosaston toiminta-alue käsittää Salpausselän kennelpiirin alueen.

Alaosaston tarkoituksena on ylläpitää toiminta-alueellaan rottweilerharrastusta ja ohjata jäseniään kasvattamaan ja kouluttamaan koiriaan oikein. Päämääräänsä alaosasto pyrkii kurssien, koulutusten, kokeiden ja näyttelyiden avulla.

Alaosasto on Suomen Rottweileryhdistys ry:n sääntöjen 9. pykälän tarkoittama alaosasto. Suomen Rottweileryhdistyksen hallitus hyväksyy alaosaston sääntömuutokset.

Alaosaston jäsenet ovat alaosaston toiminta-alueella asuvat Suomen Rottweileryhdistys ry:n sääntöjen 6. pykälän mukaiset henkilöjäsenet. Suomen Rottweileryhdistys ry:n hallitus voi hyväksyä jäsenen kuulumisen vain pääyhdistykseen tai toiseen alaosastoon kuin tämä asuinpaikan mukaan kuuluisi.

Suomen Rottweileryhdistys ry tukee alaosaston toimintaa toimintamäärärahalla.

Alaosaston toimintaa johtaa sen hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja ja kuudesta kymmeneen (6-10) varsinaista jäsentä. Hallitus valitaan alaosaston vuosikokouksessa. Hallituksesta on erovuorossa vuosittain puheenjohtaja sekä puolet varsinaisista jäsenistä, viimeksi mainitut ensikertaa arvalla ja sen jälkeen vuorollaan. Varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan ja sihteerin valitsee hallitus keskuudestaan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voi olla hallituksen ulkopuoleltakin. Alaosaston nimen kirjoittavat ja laskut maksettaviksi hyväksyvät puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Alaosaston hallitus voi kuitenkin valtuuttaa rahastonhoitajan yksin nostamaan ja kuittaamaan pankkiin talletettuja alaosaston varoja.

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Äänestyksessä äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Alaosaston vuosikokous pidetään helmikuun 7. päivään mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä 2 ääntenlaskijaa.

Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.

4. Asialistan hyväksyminen

5. Toimintakertomuksen hyväksyminen

6. Tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto

7. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

8. Toimintasuunnitelma

9. Talousarvio

10. Alaosaston toiminnantarkastajien valinta

11. Alaosaston hallituksen puheenjohtajan valinta

12. Alaosaston hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

13. Keskustellaan ja päätetään niistä alaosaston toimintaa koskevista asioista, jotka hallitus on kokouskutsussa esittänyt.

14. Muut asiat

Alaosaston jäsenten esittämät asiat

Palkitseminen (voidaan toteuttaa toimintakertomuksen yhteydessä)

 Alaosaston toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

10§ Kutsu varsinaisiin alaosaston vuosikokouksiin on hallituksen toimesta julkaistava Suomen Rottweileryhdistys ry:n edeltävän vuoden viimeisessä lehdessä numero 6. Ylimääräisiin alaosaston yleiskokouksiin on lähetettävä kutsu viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

11§ Vaalit ja muut kysymykset ratkasitaan avoimella äänestyksellä. Jos joku äänestäjistä vaatii, on äänestys toimitettava suljetuilla lipuilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Alaosaston jäsenellä on käytettävissään yksi (1) ääni, valtakirjoja ei alaosaston vuosikokouksessa hyväksytä.

12§ Alaosaston tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös, pöytäkirjat ja toimintakertomus on viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta toimitettava toiminnantarkastajille, joiden on annettava toiminnantarkastuskertomus hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. Alaosaston kokouksessa käsitellyt toimintakertomus, tuloslaskelma, tase, toiminnantarkastajien lausunto, toimintasuunnitelma sekä vuosikokouksen pöytäkirja on toimitettava Suomen Rottweileryhdistys ry:n hallitukselle helmikuun 14. päivään mennessä.

13§ Jos alaosaston toiminta päättyy, siirtyvät sen hallinnassa olevat varat ja omaisuus Suomen Rottweileryhdistys ry:n hallintaan.

14§ Muuten noudatettakoon mitä laissa yhdistyksistä säädetään.

 

Säännöt päivitetty 9.2.2021